Anunţ selecţie parteneri POCU

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările si completările ulterioare, aprobata cu modificări prin Legea nr. 105/2016 si ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 aprobate prin HG nr 93/2016 si utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenta si Ghidul solicitantului condiţii generale, Orientări privind accesarea finanţărilor in cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 (aprilie 2016 actualizat prin corrigendum la data de 29.11.2016) si Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice „Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate” (Octombrie 2016),

Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş” (INBIMB) anunţa organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor naţionali si/sau transnaţionali pentru încheierea unui Acord de Parteneriat in vederea implementării unui proiect ce va fi depus in cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei si a oricărei forme de discriminare: (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a), Prioritatea de investiţii 9,iv Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alini, a),

  1. Obiectivul specific al apelurilor de proiecte este: “Imbunatatirea nivelului de competente al profesioniştilor din sectorul medicaf' (OS 4.8).
  2. Obiectivul general al proiectului propus este creşterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general, conform Priorităţii de investi sii 9.IV.
  3. Scopul proiectului este imbunatatirea nivelului de competente a personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate la nivel naţional si local prin furnizarea de programe de formare si organizarea de schimburi de experienta/schimburi de bune practici, inclusiv in contextul acţiunilor de cooperare transnaţionala.
  4. Buget total estimat al proiectului: minim 1.200.000 euro - maxim 3.000.000 euro;
  5. Durata estimata a proiectului: 36 luni, de la data aprobării finanţării;
  6. Regiunea/regiunile de implementare ale proiectului: NIVEL NATIONAL (toate regiunile României).