Informare pacient privind prelucrarea datelor personale

În conformitate cu prevederile articolele 12, 13 și 14 din Regulamentul general privind protecția datelor 679/2016, vă informăm:

1. Datele angajatorului:
Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”
Str. Dr. Calistrat Grozovici, nr.1 Bucuresti, sector 2
Telefon 021 201 09 80, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor:
Nume: Șchiopu Claudiu-Mihai
Adresă de corespondență: str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Bucuresti, sector 2;
Adresă de E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Scopuri și bază legală:

 • acordarea asistenței medicale și monitorizarea stării de sănătate;
 • completarea fișelor și formularelor specifice (foaia de observație, formulare medicale, solicitări consult/investigații medicale, scrisoare medicală, bilet de trimitere/internare, bilet de externare, concediu medical, etc.) ;
 • înregistrarea în sistemul informatic
 • înregistrarea efectuării serviciilor medicale;
 • decontarea serviciilor medicale;
 • gestionarea programelor naționale de sănătate.
 • raportare şi colectare în scopul supravegherii bolilor transmisibile

Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale institutului în conformitate cu următoarele acte normative:

 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • Hotărârea nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
 • Ordinul nr. 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
 • Ordinul nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018
 • Ordinul nr. 846/2017 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
 • Ordinul nr. 1611/2004 privind aprobarea circuitului informaţional şi a fişelor de declarare şi supraveghere a infecţiei HIV/SIDA
 • Ordinul nr. 1466/2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile
 • Hotărârea nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile

4. Categorii de date pe care le prelucrăm:

Date personale: Nume, CNP, data nașterii, vârstă, sex, adresa de domiciliu,număr telefon, adresa de e-mail, ocupația, nivel studii, înălțime, greutate, serie și număr carte identitate sau după caz certificat de naștere, statut asigurat, loc de muncă
Date cu caracter special: date despre starea de sănătate actuală și istoricul medical (diagnostice, rezultate investigații medicale și de laborator)
Imaginea dvs. o colectăm și stocăm prin intermediul sistemului de supraveghere video în temeiul interesului nostru legitim de a asigura securitatea persoanelor din incintă și a bunurilor institutului;

5. Datele le transmitem în baza actelor normative în vigoare și numai în anumite situații, către:

 • Ministerul Sănătații, raportări cazuri boli transmisibile
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI), raportare servicii medicale în vederea decontării
 • Dosarul electronic al pacientului
 • Direcțiile de Sănătate Publică, raportări cazuri boli transmisibile
 • Unități spitalicești în cazul tranferului sau controalelor/investigațiilor medicale inter-spitalicești
 • Școala Națională de Sănătate Publică Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, raportare servicii medicale în vederea validării și decontării
 • Institutul Național de Sănătate Publică - Centrul de Control al Bolilor Transmisibile, raportări cazuri boli transmisibile
 • Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, în situații speciale, cazurile care necesită asistență socială sau servicii specifice de protecție a copilului.

6. Stocarea datelor:
Până la 100 ani in cazul documentelor medicale.
Pentru stocarea datelor dumneavoastră (în format electronic), folosim serverele proprii.

7. Drepturile dumneavoastră

 • Dreptul de acces la date
 • Dreptul la rectificarea datelor
 • Dreptul la ștergerea datelor
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul la opoziție

Pentru mai multe informații ne puteți contacta la adresele menționate la punctul 1 sau punctul 2.
Aceste informații sunt disponibile și in format tipărit la camera de gardă și secțiile de zi.