• Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

 • 021 201 09 80

 • secretariatinbi@mateibals.ro

Articolul 1

(1) Programul de acces al vizitatorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice este stabilit de către conducerea unităților sanitare publice, având o durată de minimum 4 ore, în intervalul orar 10.00-20.00 de luni până vineri, iar în zilele de sâmbătă și duminică o durată de minimum 6 ore în intervalul orar 9.00-20.00.

(2) Accesul vizitatorilor în salon este permis după cum urmează:

a) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de cel mult 3 paturi, pacienții putând fi vizitați doar pe rând;

b) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de 4-6 paturi, putând fi vizitați maximum doi pacienți în același timp;

c) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr mai mare de 6 paturi, putând fi vizitați maximum trei pacienți în același timp.

(3) Durata vizitei este limitată la 30 de minute, cu excepția secțiilor/compartimentelor ATI.

(4) În cazul unor evenimente epidemiologice deosebite, pe baza analizei efectuate de către direcția de sănătate publică, în secțiile/compartimentele fără risc durata vizitei poate fi limitată la 15 minute, iar în secțiile/compartimentele în care se află internate persoane aflate la risc pentru dezvoltarea unor forme severe de boală programul de vizită poate fi suspendat.

(5) Programul de vizită la nivelul unității sanitare poate fi suspendat de manager în situațiile de risc epidemiologic, prevăzute la art. 6 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Nu este permis accesul vizitatorilor:

a) care prezintă semne clinice de infecții acute;

b) aflați în stare de ebrietate sau aflați sub influența unor substanțe halucinogene.

(7) Vizitatorii au următoarele obligații:

a) să poarte echipament de protecție adaptat în funcție de gradul de risc al secției. Echipamentul de protecție va fi asigurat în mod gratuit de către unitatea sanitară;

b) să respecte instrucțiunile personalului unității sanitare privind măsurile interne de prevenire a transmiterii infecțiilor.

Articolul 2

(1) La internare, unitatea sanitară alocă fiecărui pacient un cod unic, care va fi comunicat aparținătorilor. Furnizarea telefonică către aparținători a informațiilor despre starea de sănătate a pacientului se face numai după confirmarea codului unic.

(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, unitățile sanitare au obligația de a elabora proceduri și de a implementa un sistem de informare a aparținătorilor pacienților care să permită ca la cel mult două ore de la internarea pacientului să fie comunicate aparținătorilor, telefonic/prin sms, la cerere, următoarele informații: secția/ compartimentul unde este internat, numărul salonului, etajul, numele medicului curant și numărul de telefon apelabil pentru informații despre starea de sănătate a pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului.

Articolul 3

(1) Vizitarea pacienților în secțiile/compartimentele de terapie intensivă este permisă zilnic cu respectarea următoarelor condiții de acces:

a) în intervalul 10.00-20.00 se asigură cel puțin două intervale orare zilnice de vizită de minimum 1 oră;

b) la saloanele cu cel mult 4 paturi este permis accesul pentru 1 vizitator/pacient/intervalul orar de vizită, pacienții putând fi vizitați doar pe rând;

c) la saloanele cu peste 4 paturi este permis accesul pentru 1 vizitator/pacient/intervalul orar de vizită, putând fi vizitați maximum 2 pacienți în același timp;

d) durata vizitei este de maximum 10 minute, cu posibilitatea de prelungire, cu acordul medicului ATI; pe toată durata vizitei, persoana vizitatoare va fi însoțită de personal al secției/ compartimentului;

e) contactul fizic cu pacientul este permis numai cu acordul și sub supravegherea asistentei medicale sau medicului ATI și trebuie să fie scurt și după o prealabilă dezinfecție suplimentară a mâinilor vizitatorului.

(2) În secțiile/compartimentele ATI, accesul vizitatorilor întrun salon în cursul intervalelor orare zilnice aprobate poate fi suspendat pe durata efectuării oricăror manevre, tehnici sau tratamente care necesită prezența unui medic ATI și a cel puțin unei asistente ATI. În aceste cazuri, intervalele orare zilnice de vizită vor fi prelungite astfel încât să se asigure accesul tuturor vizitatorilor în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

Articolul 4

(1) În situația în care programul de vizită este suspendat conform art. 1 alin. (4) sau (5) ori în situația în care starea de sănătate a pacientului nu permite vizitarea, secțiile/ compartimentele au obligația de a asigura informarea telefonică zilnică a aparținătorilor, prin medicul curant/medicul de gardă/ personalul desemnat, despre starea și evoluția pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului.

(2) Pentru pacienții internați pe oricare dintre secțiile/compartimentele unității sanitare, la solicitare, cu respectarea drepturilor pacientului, aparținătorii pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul șef/coordonator de secție/compartiment, aprobat de directorul medical și afișat la loc vizibil la intrarea în unitatea sanitară.

Articolul 5

(1) Prin excepție de la prevederile art. 1, în cazul pacienților în stare terminală, cu excepția celor internați în secțiile/compartimentele ATI, aparținătorii au dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră. În măsura în care condițiile din secție/compartiment permit acest lucru, se poate asigura prezența permanentă lângă pacient a unui aparținător, cu acordul medicului curant. În măsura în care condițiile din secție/compartiment nu permit accesul permanent, se va asigura accesul într-un spațiu de așteptare, în apropierea secției/compartimentului.

(2) În cazul pacienților internați care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre secțiile/compartimentele din unitatea sanitară, cu excepția secțiilor/compartimentelor ATI, accesul unui însoțitor poate fi permanent, cu respectarea măsurilor interne de prevenire a transmiterii infecțiilor și cu acordul șefului de secție/ coordonatorului de compartiment.

Articolul 6

(1) În cazul copiilor cu vârsta de până la 14 ani, internați în oricare dintre secțiile/compartimentele din unitatea sanitară, cu excepția secțiilor/compartimentelor ATI, se permite prezența permanentă a unui aparținător, dacă se solicită acest lucru.

(2) În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani internați în oricare dintre secțiile/compartimentele din unitatea sanitară, cu excepția secțiilor/compartimentelor ATI, se poate permite prezența permanentă a unui aparținător, cu acordul șefului de secție/coordonatorului de compartiment.

(3) În cazul copiilor internați în secțiile/compartimentele ATI se asigură vizitarea zilnică cu respectarea prevederilor art. 3.

(4) În cazul copiilor internați în secțiile/compartimentele de terapie intensivă, la solicitarea aparținătorilor, în funcție de condițiile locale, cu respectarea măsurilor interne de prevenire a transmiterii infecțiilor și cu aprobarea medicului șef de secție/compartiment ATI, se poate permite prezența permanentă a unui aparținător, în intervalul orar 20.00-7.00.

Articolul 7

Programul de vizite se afișează la toate intrările în unitatea sanitară, în mod vizibil și accesibil vizitatorilor, precum și pe site-ul unității sanitare.

Articolul 8

Este strict interzisă perceperea oricăror taxe pentru vizitarea pacienților în unitățile sanitare publice, cu excepția taxelor legate de parcare.

Articolul 9

Este strict interzis vizitatorilor ca pe perioada vizitei să filmeze sau să fotografieze pacientul fără acordul expres al acestuia.

Articolul 10

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin constituie cauză de încetare a contractului de management, conform prevederilor art. 184 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 11

Prevederile prezentului ordin se aplică tuturor unităților sanitare cu paturi din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii, cu excepția celor din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și autoritate judecătorească.

Articolul 12

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 1.284/2012 privind reglementarea programului de vizite al aparținătorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 21 decembrie 2012.

Articolul 13

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul Sănătății,

Alexandru Rafila

București, 6 decembrie 2022.

Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” cu sediul în strada Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2 București, achiziționează umrătoarele servicii medicale:

 • Servicii interpretare imagistică cu competențe RMN/CT minim 6 luni – anunț SICAP MC1023178;
 • Servicii interpretare imagistică cu competențe RMN/CT minim 6 luni. Dorim achiziționarea de servicii de interpretare imagistică RMN/CT efectuate în cadrul Institutului, serviciile vor fi prestate de la distanță. Sunt necesare documente care sa ateste experiența, plus alte documente ce vor fi solicitate ulterior câștigătorului. Serviciul urmează să fie încheiat până la sfârșitul anului 2023 cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.

Informații suplimentare: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dată publicare: 31.01.2023 10:55
Dată limită transmitere propuneri: 15.02.2023 00:00
Dată limită consultare: 24.02.2023 00:00

Stimate colege și stimați colegi,

Vă invităm să participați la cursurile organizate în cadrul proiectului PDP8 - ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE PENTRU CONTROLUL INFECȚIILOR SPITALICEȘTI ȘI GESTIONAREA CONSUMULUI DE ANTIBIOTICE ÎN ROMÂNIA, implementat de Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș" din București.

Documente:

img1 upMiercuri, 28 sept 2022 a avut loc evenimentul ce a marcat lansarea cercetării sociologice și juridice „Situația HIV/SIDA în România - Înțelegerea provocărilor întâmpinate de persoanele care trăiesc cu HIV în accesarea serviciilor de sănătate, a cadrului juridic și a programelor de prevenție”.
Rezultatele cercetării au fosr prezentate public în cadrul conferinței „Care este situația pacienților care trăiesc cu HIV în România?. Evenimentul a avut loc în Amfiteatrul Cervantes din Bucuresti. 
Au participat reprezentanti ai celor doua camera ale Parlamentului Romaniei, ai Ministerului Sănătății, Primăriei București, media și ONG-urilor de profil.
Rezultatele cercetării au fost analizate atât din perspectiva socială cat și din perspectivă legislativă.
Din punct de vedere social au fost dezbătute și analizate provocările cu care se confruntă pacienții seropozitivi atât din punct de vedere al discriminării în societate și la locul de muncă cât și prin prisma interacțiunii cu sistemul medical. A fost subliniat încă odată modul în care pandemia a deteriorat mult mecanismele sociale și accesarea serviciilor de sănătate, lucru valabil la nivel general.
Abordarea legislativă a subliniat faptul ca Legea nr. 548/2002, privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România  sau bolnave de SIDA și de protecție a persoanelor infectate cu HIV, precum și regulamentul său de aplicare din 24 noiembrie 2004, reprezintă un instrument apreciat la momentul intrării sale în vigoare, mai ales pentru:
 • Instituirea gratuității medicației specifice
 • Stabilirea unui mecanism de alocare a sarcinilor instituțiilor cu atribuții în domeniile prevăzute de lege
Dar
 • Instrumentul este ne-adaptat la situația de fapt în prezent
 • Lipsesc mecanismele de monitorizare și control a activității autorităților însărcinate
S-a insistat foarte mult pe necesitatea unei strategii precum și a unui plan de acțiune concret în domeniul HIV/SIDA precum și a unei finanțări corespunzătoare pentru implementarea acestui plan de acțiune, mai ales că statisticile relevă, în ultimii ani, o creștere ingrijorătoare a numărului de persoane infectate. Se acuză de asemenea, o mare carență în ce privește campaniile de informare, educare, comunicare în rândul populației generale pe acestă temă.
 
Din punct de vedere legislativ, s-a cerut: 
 • Eliminarea obligației de divulgare a diagnosticului  față de medici
 • Supravegherea autorităților publice privind îndeplinirea atribuțiilor acestora (Min. Sănătății, Min. Educației, Min. Muncii) – clarificarea stutului juridic al Comisiei HIV/SIDA
 • Instrumente juridice pentru a spori eficacitatea CNCD
 • Abrogarea art. 354 din Codul Penal – dezincriminarea transmiterii HIV.
La final, d-na Adriana Săftoiu, politician în Parlamentul Romîniei, a felicitat și încurajat eforturile socității civile în acest domeniu subliniind provocările majore cu care se confruntă întreaga lume la ora actuală.

img1 downimg2 downimg3 down

Page 1 of 2